Doelstelling

Stichting Casterenshoeve streeft ernaar om de positie van kwetsbare groepen in de maatschappij te verbeteren. Dit doen wij door middel van financiële bijdragen aan Nederlandse projecten op het gebied van onderwijs, gezondheid of samenleving.

Onderwijs

Wij steunen onderwijsprojecten die als specifiek doel hebben de ontwikkelingskansen van kwetsbare jongeren blijvend te vergroten. Wij willen dat deze groep jongeren, die door omstandigheden moeite hebben met leren, de kans krijgen hun talenten optimaal te gebruiken en te ontwikkelen, zodat ze volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij.
Bij de beoordeling van aanvragen geven wij prioriteit aan projecten die inspelen op actuele onderwerpen. Wij richten ons op projecten:

  • Die gericht zijn op kinderen met een leerachterstand door hun sociaaleconomische status of door een migratieachtergrond;
  • Ter duurzame verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in ontwikkelingslanden;
  • Waardoor meisjes naar school kunnen gaan en zo kunnen ontkomen aan bijvoorbeeld kind huwelijken en tienermoederschap.

Gezondheid

Wij steunen projecten die bijdragen aan de gezondheid en kwaliteit van leven van kwetsbare groepen (zoals kinderen, ouderen en mensen met een intensieve zorgbehoefte). Specifiek gaat het om:

  • Initiatieven die gericht zijn op langdurig zieke kinderen en hun families;
  • Medische zorg voor kinderen in ontwikkelingslanden die zonder specialistische hulp niet volwaardig deel kunnen nemen aan de maatschappij;
  • Projecten ter verbetering van sanitaire voorzieningen van scholen in ontwikkelingslanden.

Samenleving

Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving, en niemand zich buitengesloten voelt. Wij steunen daarom projecten die zich richten op het vergroten van participatiemogelijkheden onze medemens. Onze voorkeur gaat uit naar sociale projecten die het volgende bevorderen:

  • Participatie door kwetsbare (sociaal, maatschappelijk of financieel) jongeren op het gebied van talentontwikkeling, sport of muziek;
  • Sociale en maatschappelijke participatie van vrouwen met een migratieachtergrond;
  • Structurele bestrijding van eenzaamheid onder jongeren en ouderen.

 

Totaal

Aanvragen behandeld

1265

Projecten gerealiseerd

417

Landen

23

In 2022

Aanvragen behandeld

129

Projecten gerealiseerd

29

Landen

15

Gezondheid

Percentage gezondheidszorg

Onderwijs

Percentage onderwijs

Samenleving

Percentage Samenleving

Het bestuur van Stichting Casterenshoeve verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt. Dit is voor het laatst gebeurd in 2020.